Môi trường

« Khu triển lãm Pháp » : Phái đoàn 8 doanh nghiệp Pháp tại Triển lãm VIETWATER 2016 (Gian B20)

Trang - 04-nov.-2016 11:05:46

    « Khu tri ể n lãm Pháp » : Phái đoàn 8 doanh nghi ệ p Pháp t ạ i Tri ể n lãm VIETWATER 2016 (Gian B20) Trung tâm Tri ể n lãm Sài Gòn (SECC) t ạ i Thành ph ố H ồ Chí Minh t ừ 9 -11 tháng 11 năm 2016 Cơ quan thương mạ i và Đầu tư Nướ c ngoài Business France r ấ t hân h ạnh đượ c m ờ i Quý v ị đế n g ặ p g ỡ các doanh nghi ệ p Pháp tham gia « Khu tri ể n lãm Pháp » trong khuôn kh ổ Tri ể n lãm VIETWATER 2016.     Phái đoàn doanh nghiệ p Pháp tham d ự g ồ m có 8 doanh nghi ệ p có uy tín qu ố c t ế bao g ồ m: - COLETANCHE by AXTER: thi ế t k ế , ch ế t ạ o và kinh doanh l ớ p ch ố ng th ấ m geomembrane t ừ nh ự a bitum và các màng ch ố ng th ấ m; - DATALINK: thi ế t k ế và ch ế t ạ o thi ế t b ị phân tích nướ c liên t ụ c v ới độ tin c ậ y cao; - HYDROMOBIL: thi ế t k ế các gi ả i pháp tiên ti ế n và hi ệ u qu ả nh ấ t trong vi ệ c d ẫn nướ c trên m ọi đị a hình t ừ các t ầng nướ c m ặ t hay t ầng nướ c sâu tùy ch ọ n; - ICE: chuyên gia v ề b ả o qu ả n ch ất lượng nước đóng chai ; - MIXEL: thi ế t k ế và ch ế t ạ o máy tr ộ n và tr ụ c khu ấ y công nghi ệ p cho các nhà máy x ử lý nướ c, các ngành công nghi ệ p th ự c ph ẩ m, hóa h ọ c và hóa d ầu, dượ c ph ẩ m, m ỹ ph ẩm, v.v… ;   - SAINT-GOBAIN PAM: doanh nghi ệp hàng đầ u th ế gi ớ i v ề thi ế t k ế , ch ế t ạ o và kinh doanh h ệ th ố ng ố ng d ẫn nướ c s ạ ch b ằ ng h ợ p kim gang d ễ u ố n có đườ ng kính t ừ DN80 đế n 2000, bao g ồm đườ ng ống, đầ u n ố i, van và các ph ụ ki ện đi kèm cho hệ th ống nướ c s ạch, nướ c thô và x ử lý nướ c ; - SUEZ: doanh nghi ệp hàng đầ u th ế gi ớ i v ề qu ản lý nướ c s ạ ch và x ử lý nướ c th ả i, các công ngh ệ thông minh; thi ế t k ế , xây d ự ng, khai thác và b ả o trì các nhà máy và h ệ th ố ng d ẫn nướ c; - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES: cung c ấ p tr ọ n gói các d ị ch v ụ thi ế t k ế , xây d ự ng, b ả o trì và nâng c ấ p các nhà máy cung c ấp nướ c s ạ ch và x ử lý nướ c th ả i. Vào th ời điể m mà các d ự án xây d ự ng nhà máy khai thác và x ử lý nướ c s ạ ch ở Vi ệ t Nam đang được đẩ y m ạ nh, « Khu Tri ể n lãm Pháp » s ẽ là nơi để 8 doanh nghi ệ p Pháp th ể hi ệ n ch ất lượng và năng lự c chuyên môn. Đố i v ớ i nh ữ ng doanh nghi ệp đã có mặ t t ừ lâu t ạ i th ị trườ ng Vi ệt Nam, đây cũng là d ị p để h ọ kh ẳ ng đị nh kinh nghi ệm đã đượ c th ừ a nh ậ n cũng như chất lượ ng công ngh ệ mà h ọ cung c ấ p. Các cu ộ c g ặ p tr ự c ti ế p do Business France t ổ ch ứ c v ới các đạ i di ệ n, nhà phân ph ối, cơ quan quả n lý, công ty t ổ ng th ầu (EPC) cũng như các nhà ch ứ c trách Vi ệ t Nam s ẽ là cơ hội để k ế t n ố i các m ố i quan h ệ thương m ạ i, công nghi ệ p và công ngh ệ .           Xin h ẹ n g ặ p các b ạ n t ạ i : « Khu Tri ể n lãm Pháp » (B20) t ừ 9 đế n 11/11/2016 Trung tâm Tri ể n lãm Sài Gòn SECC , 799 Nguy ễn Vă n Linh, Qu ậ n 7, Thành ph ố H ồ Chí Minh. Thông tin chi ti ế t, tham quan Khu Tri ể n lãm Pháp và g ặ p g ỡ tr ự c ti ế p v ớ i các doanh nghi ệ p Pháp, vui lòng liên h ệ : NGUY Ễ N Th ị Tuy ế t Lan, tùy viên ngành ph ụ trách ngành Môi trường và Năng lượ ng Business France Vietnam – Đạ i s ứ quán Pháp t ạ i Vi ệ t Nam Tél. : +84 (0)43 944 58 33 – DĐ : +84 (0)9 44 43 07 89 E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn Business France là cơ quan hỗ tr ợ ngo ại thương củ a chính ph ủ Pháp, có vai trò xúc ti ế n ho ạt độ ng xu ấ t kh ẩ u c ủ a doanh nghi ệp Pháp ra nước ngoài, và thúc đẩ y, t ạo điề u ki ệ n thu ậ n l ợ i cho ho ạt động đầu tư nướ c ngoài t ạ i Pháp. Business France qu ả ng bá s ứ c hút và b ả n s ắ c c ủ a n ề n kinh t ế Pháp, c ủ a các doanh nghi ệ p và các vùng lãnh th ổ thu ộc Pháp. Đượ c thành l ậ p t ừ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Business France đượ c sáp nh ậ p t ừ 2 cơ quan là UBIFRANCE và AFII (Cơ quan đầu tư quố c t ế Pháp). Business France hi ệ n có 1500 nhân viên làm vi ệ c ở Pháp và t ạ i 70 qu ố c gia trên th ế gi ớ i, d ự a trên m ộ t m ạng lưới đối tác là các cơ quan nhà nước và tư nhân. Tạ i Vi ệ t Nam, Business France có đội ngũ nhân viên gồm 17 ngườ i làm vi ệ c ở hai văn phòng Hà Nộ i và thành ph ố H ồ Chí Minh. Business France Vi ệ t Nam qu ả n lý các ho ạt độ ng t ạ i Campuchia. ********************************************************************************************* « Pavillon France » : huit entreprises françaises sur VIETWATER 2016 (stand B20)   Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) à Hô Chi Minh-Ville du 9-11 novembre 2016 Business France Vietnam a le plaisir de vous inviter à rencontrer les exposants français du « Pavillon France » lors du salon professionnel VIETWATER 2016. La délégation française compte huit entreprises mondialement connues : - COLETANCHE by AXTER : conception, fabrication et commercialisation de géomembranes bitumineuses et des membranes d’étanchéité. - DATALINK : conception et fabrication de systèmes et de solutions pour l’analyse de l’eau en continu ; - HYDROMOBIL : conception de solutions innovantes dans le captage des eaux en s’adaptant aux fluctuations du niveau des eaux pour capter la tranche d’eau optimale en surface ou en profondeur dans tous types de plans d’eau ; - ICE : spécialiste de la protection de la qualité de l’eau embouteillée ; - MIXEL : conception et fabrication de mixers et agitateurs industriels pour les stations d’épuration, les industries agroalimentaire, chimie/pétrochimique, pharmaceutique, cosmétiques, etc. ; - SAINT-GOBAIN PAM : leader international de la conception, fabrication et commercialisation de canalisations en fonte ductile DN80 à 2000, incluant tuyaux, raccords, vannes et accessoires e pour réseaux d’eau potable, eau brute et assainissement ; - SUEZ : un leader mondial dans la gestion de l’eau et le traitement des eaux usées, les technologies smart, le design, la construction, l’exploitation et l’entretien des usines et réseaux. - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES : ingénierie intégrée (conception, construction, entretien et mise à niveau) pour les unités de production d’eau potable et de traitement des eaux usées. A l’heure où les projets de construction d’usines de production d’eau potable et de traitement des eaux usées connaissent un fort développement au Vietnam, le « Pavillon France » sera pour les huit entreprises présentes un lieu privilégié pour mettre en avant la qualité et le savoir-faire de l’offre française. Pour la plupart implantées depuis de nombreuses années au Vietnam, elles pourront y promouvoir leur expérience reconnue et la fiabilité des technologies qu’elles proposent. Les rendez-vous individuels programmés par Business France Vietnam avec les agents, distributeurs, régies des eaux, entreprises de construction (EPC) et autres décideurs vietnamiens seront l’occasion de nouer des partenariats commerciaux, industriels et technologiques durables. Rendez-vous sur le « Pavillon France » ( stand B20 ) du 9 au 11 novembre 2016 au Saigon Exhibition and Convention Center à Hô Chi Minh-Ville (799 Nguyen Van Linh, District 7, HCMV). Pour davantage d’informations, visite du Pavillon France et rencontres en B2B avec les entreprises françaises, merci de contacter : NGUYEN Thi Tuyet Lan, chargée de développement Environnement et Energie Business France Vietnam – Ambassade de France au Vietnam Tél.: +84 (0)43 944 58 33 – Portable : + 84 9 4443 0789 E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française : elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le Volontariat international à l’étranger (V.I.E.). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issu de la fusion d’Ubifrance et de l’AFII et dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Au Vietnam, Business France compte 17 collaborateurs répartis à l’Ambassade de France à Hanoï (9) et au Consulat Général de France à Ho Chi Minh-Ville (8). Business France Vietnam couvre également le Cambodge.  


Thỏa thuận Pháp-Việt về cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn Hà Nội

Trang - 25-avr.-2016 05:13:03

Để đương đầu với những thách thức về môi trường, đặc biệt liên quan đến chất lượng không khí tại Hà Nội, thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Pháp trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững , và đặc biệt trong việc cải thiện chất lượng không khí đã được ký kết vào lúc 17h30 thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Đại sứ quán Pháp, với sự hiện diện của ông Jean-Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thỏa thuận qui định việc hợp tác trong phân tích chất lượng không khí hàng ngày tại thành phố Hà Nội , chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đô thị bền vững và huy động trợ giúp phát triển của Pháp . Hai bên thỏa thuận hợp tác, chia sẻ, phát triển kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau :  Triển khai mạng lưới máy cảm biến và trạm quan trắc Phân tích chất lượng không khí Sử dụng các dữ liệu này để nghiên cứu các biện pháp đảm bảo chất lượng môi trường sống và sức khỏe của cộng đồng dân cư trên địa bàn Hà Nội Phân tích quy chuẩn, quy phạm quốc tế hiện hành trong các thành phố tương đồng Chia sẻ những tiến bộ nghiên cứu khoa học về đo đạc và phân tích các vi phân tử


« Khu Triển lãm Pháp » : Phái đoàn 9 doanh nghiệp Pháp tại Triển lãm VIETWATER 2015

Trang - 24-nov.-2015 12:11:28

Cơ quan thương mại Business France rất hân hạnh được mời Quý vị đến gặp gỡ các doanh nghiệp Pháp tham gia « Khu Triển lãm Pháp » trong khuôn khổ Triển lãm VIETWATER 2015. Phái đoàn doanh nghiệp Pháp tham dự gồm có 9 doanh nghiệp có uy tín quốc tế bao gồm: AXTER : thiết kế, chế tạo và kinh doanh màng chống thấm geomembrane COLETANCHE từ chất liệu vải địa kỹ thuật. DATALINK : thiết kế và chế tạo thiết bị phân tích nước liên tục với độ tin cậy cao HEMERA : thiết kế và chế tạo và kinh doanh các thiết bị phân tích liên tục để đo lường độ ô nhiễm trong không khí và nước cũng như phân tích chất lỏng và chất khí công nghiệp. MAX PERLES : là nhà sản xuất hàng đầu của Pháp về sơn epoxy không dung môi để làm lớp chống thấm bên trong các công trình bê tông và thép. MIXEL : thiết kế và chế tạo máy trộn công nghiệp đặc biệt cho các quá trình xử lý trong ngành môi trường (đông tụ, kết bông, trung hòa, phân hủy bùn…) SAINT-GOBAIN PAM : công ty hàng đầu thế giới về sản xuất hệ thống ống dẫn nước hoàn chỉnh bằng hợp kim gang dễ uốn. SOFIPLAST : 1) Chức năng hóa bề mặt: áp dụng các lớp phủ tiên tiến hoặc phương pháp xử lý bề mặt thân thiện với môi trường. 2) Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp các phương pháp cọ rửa bề mặt sử dụng nguyên liệu sinh thái tạo nên từ bột mỳ hoặc bột ngô. 3) Nồi hơi công nghiệp: tạo hình, uốn các phần có kích thước lớn của các máy móc đặc biệt, thích hợp cho mọi linh vực công nghiệp. PFEIFFER : hoạt động   chính là tổng thầu cho các dự án quốc tế trong lĩnh vực nước và đường ống dẫn. VEOLIA WATER TECHNOLOGIES : cung cấp trọn gói các dịch vụ thiết kế, xây dựng, bảo trì và nâng cấp các nhà máy xử lý nước và nước thải cho các khách hàng công nghiệp và đô thị. Vào thời điểm mà các dự án xây dựng nhà máy khai thác và xử lý nước sạch ở Việt Nam đang được đẩy mạnh, « Khu Triển lãm Pháp » sẽ là nơi để 9 doanh nghiệp Pháp thể hiện chất lượng và năng lực chuyên môn. Đối với những doanh nghiệp đã có mặt từ lâu tại thị trường Việt Nam, đây cũng là nơi để họ thể hiện kinh nghiệm đã được thừa nhận cũng như chất lượng công nghệ mà họ cung cấp. Các cuộc gặp trực tiếp do Business France tổ chức với các đại diện, nhà phần phối, cơ quan quản lý, công ty xây dựng và các nhà chức trách Việt Nam khác sẽ là cơ hội để duy trì các mối quan hệ lâu bền về thương mại, công nghiệp và công nghệ. Xin hẹn gặp các bạn tại « Khu Triển lãm Pháp » từ 25 đến 27/11/2015 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, HALL A1 gian hàng C114 ! Thông tin chi tiết, tham quan Pavillon France và gặp gỡ trực tiếp với các doanh nghiệp Pháp, vui lòng liên hệ lại trước 20/11/2015: NGUYEN Thi Tuyet Lan, tùy viên thương mại phụ trách ngành Môi trường và Năng lượng Business France Vietnam – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Tél.: +84 (0)43 944 58 33 E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn Business France là cơ quan hỗ trợ ngoại thương của chính phủ Pháp, có vai trò xúc tiến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Pháp ra nước ngoài, và thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư nước ngoài tại Pháp. Business France quảng bá sức hút và bản sắc của nền kinh tế Pháp, của các doanh nghiệp và các vùng lãnh thổ thuộc Pháp. Được thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Business France được sáp nhập từ 2 cơ quan là UBIFRANCE và AFII (Cơ quan đầu tư quốc tế Pháp). Business France hiện có 1500 nhân viên làm việc ở Pháp và tại 70 quốc gia trên thế giới, dựa trên một mạng lưới đối tác là các cơ quan nhà nước và tư nhân. Tại Việt Nam, Business France có đội ngũ nhân viên gồm 17 người làm việc ở hai văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.  


Pháp tham gia vào triển lãm Vietwater 2014

Tran Tuan Linh - 21-nov.-2014 10:59:11

Năm nay, Cơ quan thương mại Pháp Ubifrance một lần nữa tham gia vào triển lãm Vietwater với Khu triển lãm Pháp bao gồm 8 doanh nghiệp: APB, Coletanche, Europelec, Saint Gobain Pont à Mousson, Serpol, Tecofi, Veolia và Vinci. Khu triển lãm Pháp đã vinh dự được đón Thứ trưởng Bộ Xây dựng và tân Tổng Lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh tới thăm quan. Là một sự kiện được tổ chức rất chuyên nghiệp và đã kết nối giao thương thành công giữa các doanh nghiệp trong những lần tổ chức trước đây, triển lãm Vietwater năm nay vẫn là nơi diễn ra các cuộc gặp với các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp Việt Nam. Sự kiện lần này còn được mở rộng ra tầm khu vực nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp tìm hiểu thị trường Lào và Campuchia. Tại Phnôm Pênh, nhân viên của Bộ phận kinh tế thuộc Đại sứ quán Pháp tại Campuchia đã tổ chức cho đoàn doanh nghiệp Pháp tham gia một số cuộc thảo luận với sự hiện diện của Thứ trưởng Công nghiệp Campuchia, và thăm quan một nhà máy nước sạch do công ty Pháp Safege giám sát.  


Sustainable urban development: Vivapolis is re-inventing the future for cities

Tran Tuan Linh - 16-mai-2014 05:02:07

Imagine the city for tomorrow. That’s the daily challenge many French companies are ready to meet today, all of them re-grouped under the brand Vivapolis. French know-how in providing solutions definitely has takers elsewhere in the world. Today, major cities throughout the world are searching for very specific expertise when it comes to developing, renewing and re-inventing themselves. France certainly has the high caliber players -- Bouygues, Vinci, Eiffage, Alstom, Veolia, Egis – to go along with innumerable SME positioned on very technological niche markets that respond to crucial challenges for tomorrow. Initiated by French public authorities, Vivapolis regroups the wide range of expertise French companies have to offer to meet the needs of cities all around the world. “Simply because it is always easier to focus attention on a name everyone can recognize,” explains Caroline Olivier, Environment Project Manager at Ubifrance. More than 70 French enterprises focused on sustainable cities have risen to the challenge by joining Vivapolis. Certified know-how Demonstrations of their know-how abound: whether it’s the Grand Paris, Grand Lyon, the Euro-Mediterranean project in Marseille, the Urban Community of Bordeaux, among other initiatives. For all of these sites, there are several issues that need to be faced: mobility, managing energy, pollution…   One common thread shared by all of these urban development projects involves improving the quality of life and social cohesion in these cities to make them more attractive. Several ambitious projects have been started to develop responses. One key example is the Auto-Lib system in Paris to reduce circulation in the city with non-polluting electrical cars. Bordeaux Euratlantique, an extensive construction endeavor, reveals the wide scope of action Vivopolis is capable of.  Relying especially on the development of eco-quarters, the project combines energetic efficiency, water recycling and a solar-energy plant. International markets lining up Vivapolis is ready for export. It’s already present in Morocco, where public authorities hope to benefit from French know-how to develop a new city of Chrafate in the region of Tanger-Tetouan. “They requested assistance from the French to help them carry out this ambitious project,” adds Caroline Olivier. The same thing is true for Turkey, with the youngest population in Europe. Turkish authorities expect French companies to help them integrate this youthful population more effectively in a cityscape that is constantly growing. As for China, its gigantic projects require showing up with turnkey proposals. Over the past 10 years, France has already carried out more than 200 projects in approximately fifty Chinese cities. Another highlight is the French eco-quarter that is going to be built in the Tiexi district in Shenyang. Alstom and its joint-venture, Satée, won a deal amounting to € 75 Million to provide locomotives for 550 wagons on Subway Lines 3 and 4 in Chengdu, the 5th largest city in China. For Caroline Olivier, “Vivapolis involves a large number of French companies working on sustainable cities,” responding to key issues in urbanization for emerging countries as well as for renewal of major cosmopolitan areas worldwide. The latest scoop for Vivapolis ? France is getting cutting-edge, using state of the art technologies, proposing 3D simulations for these international projects to allow deciders to visualize different possibilities for a quarter or city. These virtual scale models showcase all of Vivapolis’ partners and their specializations. It is now being tested for initiatives in Astana and Santiago in Chile. More information : Vivapolis powered by French creativity Cities : a collective adventure Directory of French companies


17 doanh nghiệp và tổ chức Pháp tham dự triển lãm Green Biz 2013

Tran Tuan Linh - 13-sept.-2013 12:34:52

Lần thứ ba liên tiếp tham dự triển lãm Green Biz, UBIFRANCE Vietnam rất vinh dự được mời Quý vị đến tham quan Khu triển lãm Pháp và gặp gỡ các đơn vị triển lãm của Pháp. Đây là một sự kiện quan trọng về phát triển bền vững sẽ diễn ra tại khách sạn Melia Hà Nội, từ 19 đến 20 tháng 9 năm 2013.  Năm nay, trong khuôn khổ năm Pháp – Việt, nước Pháp là khách mời danh dự của triển lãm này. Lĩnh vực môi trường ở Việt Nam từ 20 năm nay nhận được sự trợ giúp tài chính và kỹ thuật lớn từ phía Pháp thông qua các công ty Pháp hoạt động tại Việt Nam và qua các kênh hỗ trợ về tài chính (Cơ quan Phát triển Pháp  AFD và Tổng Cục Kho bạc, v.v.). Hơn 30 dự án trong lĩnh vực nước và lọc nước đã được thực hiên với tổng số tiền 350 triệu euro cùng với đối tác Việt Nam. UBIFRANCE, cùng với các đối tác là Cơ quan Phát triển Pháp AFD và Cơ quan Quản lý Năng lượng và Môi trường ADEME, đã tập hợp các doanh nghiệp xanh, đa quốc gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau : công nghệ sinh học, tín chỉ các bon, năng lượng tái tạo, chất lượng không khí, phương tiền giao thông thân thiện với môi trường v.v.v. Đó là các doanh nghiệp: AGUASMART, ALSTOM, APB ENVIRONNEMENT, ARIA TECHNOLOGIES, BC SOLAR, CARBONIUM, COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, DASSAULT SYSTEMES,  EDF, INERIS, PRIAMA, SCHNEIDER ELECTRIC, SIREA, VALOREM và VINCI.  Tất cả các doanh nghiệp này đều mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc hỗ trợ phát triển bền vững. Xin vui lòng truy cập các thông tin chi tiết của phái đoàn doanh nghiệp Pháp đính kèm. Sự có mặt của Phái đoàn Pháp tại triển lãm GREEN-BIZ lần này sẽ đem tới nhiều cơ hội gặp gỡ và trao đổi giữa các doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực môi trường và cùng nhau kết nối quan hệ đối tác thương mại, công nghiệp và công nghệ bền vững. Quý vị cũng có thể tham dự các phiên hội thảo có bài trình bày của Cơ quan Quản lý Môi trường và Năng lượng Pháp ADEME, công ty APB ENVIRONNEMENT, ALSTOM và CARBONIUM. Rất mong được đón tiếp Quý vị tại Khu triển lãm Pháp ! UBIFRANCE là cơ quan đại diện thương mại hỗ trợ việc phát triển trên quốc tế của các doanh nghiệp Pháp, với hệ thống gồm 1400 nhân viên hiện diện trên 80 quốc gia ; với mục tiêu hướng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp trong quá trình xuất khẩu các sản phẩm của mình. Tại Việt Nam, cơ quan đại diện thương mại tập hợp một đội ngũ đa văn hóa với 17 nhân viên hiện diện tại hai văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin chi tiết và lịch hẹn với các doanh nghiệp Pháp, xin vui lòng liên hệ : Ubifrance Vietnam Nguyen Thi Tuyet Lan + 84 (0) 43 944 58 33 @ : lan.nguyenthituyet@ubifrance.fr www.ubifrance.fr/vietnam  


LACROIX SOFREL tại triển lãm VIETWATER 2012 : Giải pháp quản lý mạng lưới từ xa và giảm thất thoát nước

Tran Tuan Linh - 14-nov.-2012 05:55:20

LACROIX SOFREL , thành lập năm 1971, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực quản lý từ xa và phân khu quản lý mạng lưới cấp thoát nước  phân vùng tách mạng quản lý chống thất thoát nước sạch ; công ty chúng tôi sẽ tham gia Triển lãm quốc tế ngành Cấp thoát nước, Công nghệ lọc & Xử lý nước thải  VIETWATER 2012 tại gian triển lãm của đối tác Việt Nam (REICO- VUCICO group : gian triển lãm số C18). LACROIX SOFREL là một trong số 16 doanh nghiệp thành viên của đoàn doanh nghiệp Pháp tham gia chuyến công tác tại Việt Nam do UBIFRANCE tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm VIETWARTER (6-8 tháng 11 năm 2012, Trung tâm triển lãm VEFAC Việt Nam). Sản phẩm của SOFREL cho phép giám sát, điều khiển và quản lý từ xa trang thiết bị hạ tầng, các thiết bị trong mạng lưới cấp thoát nước. Được thiết kế theo mô-đun và có thể kết nối truyền dữ liệu trên tất cả các phương tiện liên lạc, sản phẩm của SOFREL phù hợp với mọi loại thiết bị ở đủ loại kích thước. Để phát hiện điểm rò rỉ và giảm lượng nước thất thoát (Non Revenue Water), LACROIX SOFREL đã phát triển một giải pháp tân tiến với thiết bị thu thập dữ liệu data loggers SOFREL LS và máy chủ quản lý dữ liệu server web SOFREL WEB LS.  Được thiết kế phù hợp với địa hình thấp và có nguy cơ ngập nước, SOFREL LS hoàn toàn không thấm nước (IP68), hoạt động bằng pin Lithium (thời gian hoạt động của pin lên tới 10 năm không cần sạc), thiết bị này được kết nối với modem GSM/GRRS và antenne bắt sóng cực mạnh nhằm đảm bảo liên lạc hiệu quả kể cả trong những điều kiện cực đoan  khắc nghiệt nhất. www.ls-leak-detection.com . Thiết bị này ghi nhận dữ liệu, tính toán lưu lượng trung bình ban đêm và cảnh báo khi phát hiện điểm rò rỉ, từ đó có thể can thiệp rất nhanh trên toàn mạng lưới. Máy chủ web SOFREL WEB LS mang đến giải pháp an toàn, dễ sử dụng, cho phép quản lý dữ liệu tập trung, lưu và tra cứu dữ liệu theo phân khu cũng như giám sát lưu lượng từ các dữ liệu do mạng lưới data loggers SOFREL LS truyền về. Có mặt tại châu Á từ nhiều năm (tại các thj trường Trung Quốc, Philippines, Indonesia…), LACROIX SOFREL có đại diện tại Việt Nam từ hơn một năm nay, thông qua công ty VUCICO - chuyên cung cấp giải pháp và thiết bị tối ưu hóa mạng lưới cấp thoát nước. Chúng tôi đã có một số khách hàng như công ty SAWACO Trung An và nhiều dự án thí điểm khác. Liên hệ : LACROIX SOFREL (Head Office-France)    2, rue du plessis       35770 Vern Sur, Seiche- France      Tel: +33 (0)2 99 04 89 00      Email: telecontrol@sofrel.com      Web: www.sofrel.com       VUCICO (SOFREL Distributor Vietnam) 250 Nguyen Thi Minh Khai St, Ward 6, Dist. 3, HCMC Tel : +84 -8- 39330822 Email : voanhtuan@vucico.com Web: www.vucico.com


Giới thiệu
Ngành Cơ sở hạ  tầng – Giao thông – Công nghiệp (ITI) do ông Vincent HUYNH,  Giám đốc văn phòng BUSINESS FRANCE tại Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, có chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam và tìm kiếm đối tác tiềm năng (đối tác Thương mại, Công nghiệp, Công nghệ…) trong các lĩnh vực sau: - Năng lượng - Môi trường / Hóa học - Cơ sở hạ tầng - Giao thông - Công nghiệp - Công trình công cộng  Nhằm giúp các doanh nghiệp Pháp hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực này, chúng tôi tổ chức các chuyến công tác cho từng công ty (nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, tìm kiếm đối tác và khách hàn

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media