TIN MỚI

Hoạt động

Tìm kiếm

French beef in Vietnam - Ngành thịt bò Pháp giới thiệu bí quyết của mình tại Việt Nam

Trang - 29-nov.-2016 10:29:47

                 « French beef in Vietnam » 6 /12/2016 tại khách sạn Melia Hotel, Hà Nội   7/12/2016 tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza, TP HCM   Kể từ năm 2015, thịt bò Pháp đã trở lại thị trường Việt Nam (các kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm được chấp thuận lại vào cuối tháng 12 năm 2015). Sự quan tâm của người Việt đối với thịt bò và nội tạng bò ngày càng lớn. Trong giai đoạn từ tháng giêng đến tháng sáu năm 2016, các công ty của Pháp đã xuất khẩu 100 tấn thịt bò đông lạnh và 270 tấn nội tạng bò sang Việt Nam, một sự khởi đầu đầy hứa hẹn đối với một thị trường mới mở cửa trở lại này!     Với mong muốn chứng minh một lần nữa sự quan tâm mạnh mẽ của mình đối với thị trường Việt Nam, INTERBEV, Hiệp Hội các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi gia súc và ngành công nghiệp thịt của Pháp, tổ chức một chuỗi các sự kiện giới thiệu « Thịt bò Pháp tại Việt Nam » tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 06 đến 08 tháng 12 năm 2016. 3 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thịt bò Pháp là Tropal en Bresse, SVA Jean Rozé, Pegase BVS sẽ cũng có mặt cùng Hiệp hội.                                                                           Chương trình sẽ bao gồm :   các hội thảo giới thiệu ngành sản xuất và các sản phẩm thịt bò với sự tham dự của các nhà nhập khẩu, phân phối, người phụ trách tại các khách sạn/nhà hàng. trình diễn nấu ăn và thưởng thức các món ăn từ bò và một bữa ăn sáng dành cho các blogger ẩm thực Việt Nam chương trình gặp mặt doanh nghiệp BtoB giữa các doanh nghiệp Pháp và các công ty nhập khẩu Việt Nam sự kiện Tiệc tối VIP tại TP. Hồ Chí Minh.   Ngành công nghiệp thịt bò của Pháp có nhiều thế mạnh có thể đáp ứng nhu cầu của các nhà khai thác Việt Nam :   Khả năng truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với vật nuôi và sản phẩm từ vật nuôi : từ trang trại đến bàn ăn. Nền chăn nuôi không sử dụng hóc môn tăng trưởng, kháng sinh kích thích tăng trưởng và bột xương động vật, Sự đa dạng của các sản phẩm thịt bò từ nhiều giống bò khác nhau: 22 giống bò trong đó có 11 giống bò lấy thịt. Những bí quyết riêng của một nước Pháp « vùng đất chăn nuôi trù phú»: Chăn nuôi truyền thống, sử dụng thức ăn chăn nuôi tự nhiên được sản xuất ngay tại trang trại, thân thiện với môi trường, kiểm dịch thú y khắt khe trong khâu sản xuất cũng như kỹ năng đặc biệt của «  kỹ thuật xẻ thịt theo phong cách Pháp » của các công ty giết mổ và việc đảm bảo được chất lượng sản phẩm qua mỗi công đoạn, Các loại thịt bò chất lượng cao được công nhận bởi các đầu bếp hàng đầu trên thế giới.      Loạt sự kiện này được tổ chức với sự hỗ trợ của Business France (Cơ quan Thương mại và Đầu tư Pháp vì sự phát triển của kinh tế Pháp trên tầm quốc tế). Tại Việt Nam, Business France có 16 nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh .   ------------------------------   La filière bœuf français présente son savoir-faire au Vietnam   Depuis 2015, le bœuf français est de retour sur le marché vietnamien (réouverture sanitaire fin août 2015). L’intérêt des Vietnamiens pour le bœuf et ses abats ne cesse de croitre. Sur la période de janvier à juin 2016, les entreprises françaises ont d’ores et déjà exportés 100T de viande bovine congelée et 270T d’abats bovins, un début très prometteur pour une ouverture de marché !     Souhaitant démontrer à nouveau son fort intérêt pour le Vietnam, Interbev, l’interprofession du bétail et de la viande française, organise un parcours de présentation du « bœuf français » à Hanoi et Ho Chi Minh Ville du 06 au 08 décembre 2016. Trois entreprises de transformation et commercialisation accompagneront la délégation : Tropal en Bresse, SVA Jean Rozé et Pegase BVS.      Au menu de cette présentation :   des séminaires de présentation de la filière et des produits en présence des importateurs, distributeurs, chefs du secteur hôtellerie/restauration des démonstrations culinaires et dégustations ainsi qu’un petit déjeuner auprès de blogueurs culinaires un programme de rendez-vous BtoB pour les entreprises françaises chez les importateurs vietnamiens une soirée évènementielle à Ho Chi Minh Ville     La filière bovine française possède de nombreux atouts pour répondre à la demande des opérateurs vietnamiens :   La traçabilité individuelle des animaux et des produits : de la fourche à la fourchette, Une production sans hormones, sans antibiotiques comme activateurs de croissance et sans farines animales, La diversité de produits issue d’un vivier de races très varié : 22 races différentes dont 11 races allaitantes, Un savoir-faire propre à une France « Terre d’Elevage » : élevage traditionnel, alimentation naturelle produite sur la ferme, charte de bonnes pratiques d’élevage, respect de l’environnement, contrôles sanitaires stricts de la production mais aussi le savoir-faire spécifique de la « Découpe à la Française » des entreprises de transformation et respect du produit à chaque étape, Des viandes bovines de grande qualité reconnues par les chefs de la gastronomie mondiale.     Cette opération est organisée avec le soutien de Business France (agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française). Au Vietnam, Business France compte 16 collaborateurs répartis à l’ambassade de France à Hanoï et au Consulat général de France à Ho Chi Minh-Ville.  

« Khu triển lãm Pháp » : Phái đoàn 8 doanh nghiệp Pháp tại Triển lãm VIETWATER 2016 (Gian B20)

Trang - 04-nov.-2016 11:05:46

    « Khu tri ể n lãm Pháp » : Phái đoàn 8 doanh nghi ệ p Pháp t ạ i Tri ể n lãm VIETWATER 2016 (Gian B20) Trung tâm Tri ể n lãm Sài Gòn (SECC) t ạ i Thành ph ố H ồ Chí Minh t ừ 9 -11 tháng 11 năm 2016 Cơ quan thương mạ i và Đầu tư Nướ c ngoài Business France r ấ t hân h ạnh đượ c m ờ i Quý v ị đế n g ặ p g ỡ các doanh nghi ệ p Pháp tham gia « Khu tri ể n lãm Pháp » trong khuôn kh ổ Tri ể n lãm VIETWATER 2016.     Phái đoàn doanh nghiệ p Pháp tham d ự g ồ m có 8 doanh nghi ệ p có uy tín qu ố c t ế bao g ồ m: - COLETANCHE by AXTER: thi ế t k ế , ch ế t ạ o và kinh doanh l ớ p ch ố ng th ấ m geomembrane t ừ nh ự a bitum và các màng ch ố ng th ấ m; - DATALINK: thi ế t k ế và ch ế t ạ o thi ế t b ị phân tích nướ c liên t ụ c v ới độ tin c ậ y cao; - HYDROMOBIL: thi ế t k ế các gi ả i pháp tiên ti ế n và hi ệ u qu ả nh ấ t trong vi ệ c d ẫn nướ c trên m ọi đị a hình t ừ các t ầng nướ c m ặ t hay t ầng nướ c sâu tùy ch ọ n; - ICE: chuyên gia v ề b ả o qu ả n ch ất lượng nước đóng chai ; - MIXEL: thi ế t k ế và ch ế t ạ o máy tr ộ n và tr ụ c khu ấ y công nghi ệ p cho các nhà máy x ử lý nướ c, các ngành công nghi ệ p th ự c ph ẩ m, hóa h ọ c và hóa d ầu, dượ c ph ẩ m, m ỹ ph ẩm, v.v… ;   - SAINT-GOBAIN PAM: doanh nghi ệp hàng đầ u th ế gi ớ i v ề thi ế t k ế , ch ế t ạ o và kinh doanh h ệ th ố ng ố ng d ẫn nướ c s ạ ch b ằ ng h ợ p kim gang d ễ u ố n có đườ ng kính t ừ DN80 đế n 2000, bao g ồm đườ ng ống, đầ u n ố i, van và các ph ụ ki ện đi kèm cho hệ th ống nướ c s ạch, nướ c thô và x ử lý nướ c ; - SUEZ: doanh nghi ệp hàng đầ u th ế gi ớ i v ề qu ản lý nướ c s ạ ch và x ử lý nướ c th ả i, các công ngh ệ thông minh; thi ế t k ế , xây d ự ng, khai thác và b ả o trì các nhà máy và h ệ th ố ng d ẫn nướ c; - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES: cung c ấ p tr ọ n gói các d ị ch v ụ thi ế t k ế , xây d ự ng, b ả o trì và nâng c ấ p các nhà máy cung c ấp nướ c s ạ ch và x ử lý nướ c th ả i. Vào th ời điể m mà các d ự án xây d ự ng nhà máy khai thác và x ử lý nướ c s ạ ch ở Vi ệ t Nam đang được đẩ y m ạ nh, « Khu Tri ể n lãm Pháp » s ẽ là nơi để 8 doanh nghi ệ p Pháp th ể hi ệ n ch ất lượng và năng lự c chuyên môn. Đố i v ớ i nh ữ ng doanh nghi ệp đã có mặ t t ừ lâu t ạ i th ị trườ ng Vi ệt Nam, đây cũng là d ị p để h ọ kh ẳ ng đị nh kinh nghi ệm đã đượ c th ừ a nh ậ n cũng như chất lượ ng công ngh ệ mà h ọ cung c ấ p. Các cu ộ c g ặ p tr ự c ti ế p do Business France t ổ ch ứ c v ới các đạ i di ệ n, nhà phân ph ối, cơ quan quả n lý, công ty t ổ ng th ầu (EPC) cũng như các nhà ch ứ c trách Vi ệ t Nam s ẽ là cơ hội để k ế t n ố i các m ố i quan h ệ thương m ạ i, công nghi ệ p và công ngh ệ .           Xin h ẹ n g ặ p các b ạ n t ạ i : « Khu Tri ể n lãm Pháp » (B20) t ừ 9 đế n 11/11/2016 Trung tâm Tri ể n lãm Sài Gòn SECC , 799 Nguy ễn Vă n Linh, Qu ậ n 7, Thành ph ố H ồ Chí Minh. Thông tin chi ti ế t, tham quan Khu Tri ể n lãm Pháp và g ặ p g ỡ tr ự c ti ế p v ớ i các doanh nghi ệ p Pháp, vui lòng liên h ệ : NGUY Ễ N Th ị Tuy ế t Lan, tùy viên ngành ph ụ trách ngành Môi trường và Năng lượ ng Business France Vietnam – Đạ i s ứ quán Pháp t ạ i Vi ệ t Nam Tél. : +84 (0)43 944 58 33 – DĐ : +84 (0)9 44 43 07 89 E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn Business France là cơ quan hỗ tr ợ ngo ại thương củ a chính ph ủ Pháp, có vai trò xúc ti ế n ho ạt độ ng xu ấ t kh ẩ u c ủ a doanh nghi ệp Pháp ra nước ngoài, và thúc đẩ y, t ạo điề u ki ệ n thu ậ n l ợ i cho ho ạt động đầu tư nướ c ngoài t ạ i Pháp. Business France qu ả ng bá s ứ c hút và b ả n s ắ c c ủ a n ề n kinh t ế Pháp, c ủ a các doanh nghi ệ p và các vùng lãnh th ổ thu ộc Pháp. Đượ c thành l ậ p t ừ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Business France đượ c sáp nh ậ p t ừ 2 cơ quan là UBIFRANCE và AFII (Cơ quan đầu tư quố c t ế Pháp). Business France hi ệ n có 1500 nhân viên làm vi ệ c ở Pháp và t ạ i 70 qu ố c gia trên th ế gi ớ i, d ự a trên m ộ t m ạng lưới đối tác là các cơ quan nhà nước và tư nhân. Tạ i Vi ệ t Nam, Business France có đội ngũ nhân viên gồm 17 ngườ i làm vi ệ c ở hai văn phòng Hà Nộ i và thành ph ố H ồ Chí Minh. Business France Vi ệ t Nam qu ả n lý các ho ạt độ ng t ạ i Campuchia. ********************************************************************************************* « Pavillon France » : huit entreprises françaises sur VIETWATER 2016 (stand B20)   Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) à Hô Chi Minh-Ville du 9-11 novembre 2016 Business France Vietnam a le plaisir de vous inviter à rencontrer les exposants français du « Pavillon France » lors du salon professionnel VIETWATER 2016. La délégation française compte huit entreprises mondialement connues : - COLETANCHE by AXTER : conception, fabrication et commercialisation de géomembranes bitumineuses et des membranes d’étanchéité. - DATALINK : conception et fabrication de systèmes et de solutions pour l’analyse de l’eau en continu ; - HYDROMOBIL : conception de solutions innovantes dans le captage des eaux en s’adaptant aux fluctuations du niveau des eaux pour capter la tranche d’eau optimale en surface ou en profondeur dans tous types de plans d’eau ; - ICE : spécialiste de la protection de la qualité de l’eau embouteillée ; - MIXEL : conception et fabrication de mixers et agitateurs industriels pour les stations d’épuration, les industries agroalimentaire, chimie/pétrochimique, pharmaceutique, cosmétiques, etc. ; - SAINT-GOBAIN PAM : leader international de la conception, fabrication et commercialisation de canalisations en fonte ductile DN80 à 2000, incluant tuyaux, raccords, vannes et accessoires e pour réseaux d’eau potable, eau brute et assainissement ; - SUEZ : un leader mondial dans la gestion de l’eau et le traitement des eaux usées, les technologies smart, le design, la construction, l’exploitation et l’entretien des usines et réseaux. - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES : ingénierie intégrée (conception, construction, entretien et mise à niveau) pour les unités de production d’eau potable et de traitement des eaux usées. A l’heure où les projets de construction d’usines de production d’eau potable et de traitement des eaux usées connaissent un fort développement au Vietnam, le « Pavillon France » sera pour les huit entreprises présentes un lieu privilégié pour mettre en avant la qualité et le savoir-faire de l’offre française. Pour la plupart implantées depuis de nombreuses années au Vietnam, elles pourront y promouvoir leur expérience reconnue et la fiabilité des technologies qu’elles proposent. Les rendez-vous individuels programmés par Business France Vietnam avec les agents, distributeurs, régies des eaux, entreprises de construction (EPC) et autres décideurs vietnamiens seront l’occasion de nouer des partenariats commerciaux, industriels et technologiques durables. Rendez-vous sur le « Pavillon France » ( stand B20 ) du 9 au 11 novembre 2016 au Saigon Exhibition and Convention Center à Hô Chi Minh-Ville (799 Nguyen Van Linh, District 7, HCMV). Pour davantage d’informations, visite du Pavillon France et rencontres en B2B avec les entreprises françaises, merci de contacter : NGUYEN Thi Tuyet Lan, chargée de développement Environnement et Energie Business France Vietnam – Ambassade de France au Vietnam Tél.: +84 (0)43 944 58 33 – Portable : + 84 9 4443 0789 E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française : elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le Volontariat international à l’étranger (V.I.E.). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issu de la fusion d’Ubifrance et de l’AFII et dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Au Vietnam, Business France compte 17 collaborateurs répartis à l’Ambassade de France à Hanoï (9) et au Consulat Général de France à Ho Chi Minh-Ville (8). Business France Vietnam couvre également le Cambodge.  

Maybe you’re thinking

Trang - 20-oct.-2016 10:53:43

Business France, Cơ quan hỗ trợ phát triển thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp Pháp, vừa thực hiện một vidéo vui về môi trường kinh doanh và đầu tư tại Pháp, với những con số minh họa cụ thể và ấn tượng. Bạn muốn đầu tư vào Pháp nhưng còn e ngại? Bạn sẽ thay đổi hoàn toàn ý kiến sau khi xem video này. http://www.youbuyfrance.com/vn/videodetails.aspx?picid=8630      

Phái đoàn 8 doanh nghiệp Pháp tại hội thảo Pháp-Việt về ngành điện

Trang - 26-sept.-2016 10:32:51

Phái đoàn 8 doanh nghiệp Pháp tại hội thảo Pháp-Việt về ngành điện Ngày 4 tháng 10 năm 2016 tại Khách sạn Pullman Saigon Center, Hồ Chí Minh Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp Business France xin hân hạnh thông báo về hội thảo Pháp - Việt chuyên ngành điện vào ngày 4 tháng 10 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là đơn vị đồng tổ chức sự kiện. Phái đoàn gồm 8 doanh nghiệp Pháp sẽ giới thiệu kinh nghiệm cũng như các dự án phát triển của mình tại hội thảo. Các doanh nghiệp này bao gồm : APAVE :   là chuyên gia về kiểm soát rủi ro cho các doanh nghiệp và cơ quan công quyền mong muốn kiểm soát các rủi ro về kỹ thuật, con người và môi trường. Bureau Véritas : là chuyên gia hàng đầu thế giới trong đánh giá sự phù hợp và chứng nhận. Công ty cung cấp các giải pháp đổi mới để giảm thiểu các rủi ro, cải thiện hiệu suất và thúc đẩy phát triển bền vững. CONSOLIS : là tập đoàn công nghiệp hàng đầu châu Âu chuyên về thiết kế và sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong ngành công nghiệp và đặc biệt trong các nhà máy nhiệt điện. EDF : là tập đoàn sản xuất và cung cấp điện hàng đầu tại Pháp và trên thế giới. Legrand : là chuyên gia hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng điện và kỹ thuật số với các giải pháp toàn diện đáp ứng mọi sự biến động của thị trường ( hiệu quả và kiểm soát năng lượng...) SAFT BATTERIES: là công ty thiết kế, phát triển và chế tạo các loại pin công nghệ cao cho các ứng dụng công nghiệp và đặc biệt trong quốc phòng và lưu trữ năng lượng. SAGEMCOM : là chuyên gia về các giải pháp viễn thông giá trị gia tăng cao (máy giải mã, công tơ điện...) SIREA: là chuyên gia trong các dự án điện công nghiệp, quản lý năng lượng, truyền thông tự động và các thiết bị chống sét.     Tổng sơ đồ điện 7 giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn 2030 đã mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước Việt Nam và Pháp. Hội thảo về ngành điện lần này sẽ là cơ hội để tám doanh nghiệp Pháp làm nổi bật các sản phẩm của họ cũng như thế mạnh của Pháp trong lĩnh vực này. Hội thảo cũng nhận được sự trợ giúp của Cơ quan Phát triển Pháp.     Các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp với các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam do Business France tổ chức trong khuôn khổ sự kiện này sẽ là cơ hội để thắt chặt các mối quan hệ đối tác thương mại, công nghiệp và công nghệ bền vững.   Để biết thêm thông tin, đăng kí tham gia hội thảo hoặc gặp gỡ B2B với các doanh nghiệp Pháp, xin vui lòng liên hệ:   Bà NGUYỄN Thị Tuyết Lan, Tùy viên ngành Môi trường và Năng lượng   Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp, Business France- Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam   Điện thoại: +84 (0)43 944 58 33 - E-mail: Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr   www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn       Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp Business France là cơ quan đại diện thương mại hỗ trợ việc phát triển quốc tế và xuất khẩu của các doanh nghiệp Pháp cũng như xúc tiến và thu hút đầu tư quốc tế vào Pháp. Business France quảng bá sự hấp dẫn và hình ảnh của nền kinh tế Pháp, các doanh nghiệp Pháp và các vùng lãnh thổ của cộng hòa Pháp. Cơ quan còn quản lý và phát triển mạng lưới Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp. Thành lập ngày 1/1/2015 trên cơ sở sáp nhập cơ quan đại diện thương mại Pháp (UBIFRANCE) và AFII (cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Pháp), Business France gồm 1500 nhân viên tại Pháp và 70 văn phòng trên thế giới. Tại Việt Nam, cơ quan đại diện thương mại gồm 17 nhân viên làm việc tại 2 văn phòng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Business France tại Việt Nam cũng đảm nhiệm các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường Campuchia. ******************************************************************  DELEGATION OF EIGHT FRENCH COMPANIES AT THE TECHNICAL ELECTRICITY SEMINAR WITH ELECTRICITY OF VIETNAM   Pullman Saigon Center Hotel, HCMC, October 4 th , 2016     Business France is pleased to host in collaboration with Electricity of Vietnam the Technical Electricity Seminar on October 4 th , 2016 in Ho Chi Minh City. The eight companies composing the French delegation, will introduce their latest technologies, know-how and development projects. The French delegation includes:      APAVE , specializing in risk management for both public and private companies whose goal is to control their technical, human and environmental risks; Bureau Véritas , well-established company in evaluation and certification services providing solutions in quality, health and safety, environmental protection and social responsibility; CONSOLIS , a leading European industrial group specialized in the design and manufacturing of high performance precast concrete products for specific industrial usage such as in electric power stations; EDF , number one producer and distributor of electricity in France and worldwide; Legrand , world leader in products and systems for electrical and digital installations and information networks offering solutions to meet new environmental efficiency challenges; SAFT BATTERIES , world leading designer and manufacturer of advanced battery technology. Saft Batteries is a manufacturer of nickel batteries and primary lithium batteries for specific industries with applications in energy storage and defense industries; SAGEMCOM , operating in the broadband, energy and Internet of Things markets. Sagemcom is a “smart city” player offering smart meter, smart grid, smart site, smart infra and smart services; SIREA , specializing in industrial electricity, energy management, auto communication and lightning prevention systems. The 7 th National Master Plan for power development for the period 2010-2020, with a vision to 2030, offers future cooperation opportunities between France and Vietnam. The Technical Electricity Seminar is a unique setting to highlight French expertise and know-how.     The individual B2B meetings organized by Business France with agents, distributors, operators, investors and Vietnamese decision-makers will give participants the opportunity to establish commercial, industrial or technical partnerships .     For more information, please contact:    Mrs NGUYEN THI Tuyet Lan   Senior Trade Advisor    Business France Vietnam, French Embassy in Vietnam   Tel: +84 (0)4 39 44 58 33   Email: vietnam@businessfrance.fr | www.businessfrance.fr | www.youbuyfrance.com/vn     Business France is the French Government’s national agency supporting the international development of the French economy, responsible for fostering export growth by French businesses, as well as promoting and facilitating international investment in France. Business France promotes France’s companies, business image and nationwide attractiveness as an investment location, and also runs the V.I.E international internship program.  Founded on January 1 st , 2015 through a merger between UBIFRANCE and the Invest in France Agency, Business France has 1,500 personnel, both in France and in 70 countries throughout the world, who work with a network of public- and private-sector partners. In Vietnam, Business France, the trade department of the French Embassy, has 17 experts located in two offices in Hanoi and Ho Chi Minh-City. *************************************************************************  Délégation de huit entreprises françaises au colloque franco-vietnamien sur l’électricité      Hôtel Pullman Saigon Center à Hô Chi Minh-Ville le 4 octobre 2016     Business France Vietnam a le plaisir de vous faire part de l’organisation, en partenariat avec Electricité du Vietnam, d’un colloque franco-vietnamien sur électricité, le 4 octobre 2016 à Hô Chi Minh-Ville. La délégation française de huit entreprises françaises présentera à cette occasion son savoir-faire, ses références et ses projets de développement. Elle est constituée de :    APAVE , spécialiste de la maîtrise des risques pour les entreprises et les collectivités publiques qui souhaitent maîtriser leurs risques techniques, humains et environnementaux ; Bureau Véritas , spécialiste mondial dans l’évaluation de la conformité et de la certification, qui offre des solutions innovantes afin de réduire les risques, améliorer les performances et promouvoir le développement durable ; CONSOLIS , spécialiste européen de premier plan dans la conception et la fabrication de produits en béton préfabriqués de haute performance pour des besoins industriels spécifiques tels que les centrales électriques ; EDF , premier producteur et fournisseur d’électricité en France et dans le monde ; Legrand , spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, qui propose des solutions concrètes afin de relever les défis liés aux mutations du marché (efficacité énergétique, maîtrise de l’énergie…) ; SAFT BATTERIES conçoit, développe et fabrique des batteries de hautes technologies pour des applications industrielles et spécialisées, en particulier dans le secteur de la défense ou le stockage de l’énergie ; SAGEMCOM spécialiste des terminaux communicants à haute valeur ajoutée (décodeurs, compteurs électriques…) ; SIREA , spécialiste des projets en électricité industrielle, gestion de l’énergie, auto communication et dans la protection contre la foudre ;    Le 7 ème Plan de développement énergétique qui couvre la période 2010-2020 avec une perspective à 2030 offre des perspectives de coopération entre le Vietnam et la France. Le Colloque Electricité sera alors, pour les huit entreprises présentes, un lieu privilégié pour mettre en avant les nouvelles technologies, le savoir-faire et les projets de partenariat franco-vietnamien. Il bénéficie du soutien de l’Agence française de Développement.     Les rendez-vous individuels programmés par Business France Vietnam avec les agents, distributeurs, opérateurs, investisseurs et autres décideurs vietnamiens seront l’occasion de nouer des partenariats commerciaux, industriels et technologiques durables.     Pour davantage d’informations, participation au colloque Electricité et rencontres en B2B avec les entreprises françaises, merci de contacter :    NGUYEN Thi Tuyet Lan, chargée de développement Environnement et Energie   Business France Vietnam – Ambassade de France au Vietnam   Tél.: +84 (0)43 944 58 33 - E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr   www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn       Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française : elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le Volontariat international à l’étranger (V.I.E.). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issu de la fusion d’Ubifrance et de l’AFII et dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Au Vietnam, Business France compte 17 collaborateurs répartis à l’Ambassade de France à Hanoï (9) et au Consulat Général de France à Ho Chi Minh-Ville (8). Business France Vietnam couvre également le Cambodge.  

Chương trình « Créative France » – « Nước Pháp sáng tạo » tại Việt Nam

Trang - 13-sept.-2016 12:47:23

Buổi giới thiệu chính thức chương trình «Créative France» - chương trình quảng bá hình ảnh cho sự phát triển kinh tế của nước Pháp - đã diễn ra tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vào ngày 06 tháng 09 năm 2016.   Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Ngài François Hollande, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, tại Việt Nam, trọng tâm đặc biệt được dành cho việc phát triển các quan hệ kinh tế và thương mại giữa Pháp và Việt Nam. Theo đó, bà Martine Pinville, Quốc vụ khanh phụ trách thương mại, nghề thủ công, tiêu dùng và kinh tế đoàn kết xã hội, và bà Muriel Pénicaud, Đại sứ đặc trách đầu tư quốc tế, Tổng giám đốc Business France, Cơ quan hỗ trợ phát triển thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp Pháp, đã giới thiệu nội dung cụ thể của chương trình « Créative France » - « Nước Pháp sáng tạo » vào ngày 06 tháng 09, tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, với sự tham dự của đoàn Nghị sĩ, các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam cùng gần 25 phóng viên thuộc các báo đài. Chương trình quảng bá hình ảnh cho sự phát triển kinh tế của nước Pháp đã được Tổng thống nước Cộng hòa Pháp công bố tại Hội đồng chiến lược xây dựng hình ảnh kinh tế quốc gia ngày 16 tháng 6 năm 2015. Đây là chương trình tập trung vào quảng bá cho tinh thần sáng tạo vốn là trung tâm của sự năng động của nền kinh tế Pháp. Mục tiêu của chương trình này là phát huy giá trị các thế mạnh của đất nước trong các lĩnh vực công nghiệp và kinh tế, trong tiềm năng đổi mới công nghệ, sức sống văn hóa và nghệ thuật. Chương trình này cũng sẽ góp phần phát huy sức mạnh ảnh hưởng và khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp Pháp đang hoạt động và xuất khẩu kinh nghiệm của đất nước đi khắp nơi trên thế giới. Créative France đặt mục tiêu quảng bá nước Pháp qua hình ảnh của những nhân vật nổi bật đại diện cho tinh thần sáng tạo và kinh nghiệm Pháp. Họ sẽ cùng nhau vẽ nên một thế giới mới, với sự năng động của các hệ sinh thái kết nối, để tạo ra việc làm cho người dân Pháp. Nhiều nhân vật nổi bật đã đồng ý đồng hành cùng chương trình : Cédric Vilani, Thierry Marx, Hélène Darroze, Philippe Starck… Đối với Việt Nam, các nhân vật nổi bật được lựa chọn tham gia chương trình là : Nhà toán học Pháp-Việt Ngô Bảo Châu, người đã đạt giải thưởng Fields. Hình ảnh chú gà trống đội nón lá Việt Nam, biểu tượng của French Tech Viet với thành viên là các doanh nghiệp trẻ của Pháp trong lĩnh vực công nghệ số.  Máy bay A350 XWB, sản phẩm mới nhất trong dòng máy bay hiện đại nhất của ngành hàng không Pháp và cũng là sản phẩm kết nối hai nước Pháp và Việt Nam.

Cuộc thi Tình nguyện viên quốc tế doanh nghiệp (V.I.E) tại Việt Nam năm 2016

Trang - 08-sept.-2016 12:07:22

Hiện có 65 Tình nguyện viên quốc tế làm việc / thực tập tại 40 doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam. Chương trình Tình nguyện viên quốc tế doanh nghiệp do chính phủ Pháp khởi xướng với mục tiêu là đạt được 10 000 Tình nguyện viên từ đây đến năm 2017. Có quốc tịch Pháp và/hoặc Châu Âu, tuổi dưới 28 tính tại thời điểm tuyển dụng, các tình nguyện viên (V.I.E) hiện đang giữ những vị trí đa dạng tại các doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 6 đến 24 tháng.     Cuộc thi Tình nguyện viên quốc tế lần thứ 5 được bắt đầu vào mùa xuân năm 2016. Tham dự cuộc thi này là các Tình nguyện viên Pháp đến làm việc tại Việt Nam từ trước ngày 01/01/2016 và còn tiếp tục công việc đến ngày 30/09/2016. Có 17 thí sinh tham dự cuộc thi và 8 trong số đó đã được chọn tham dự vòng vấn đáp dựa trên hồ sơ giới thiệu về quá trình làm việc và đóng góp của thí sinh vào sự thành công của doanh nghiệp cũng như quá trình hội nhập văn hóa của thí sinh tại doanh nghiệp Việt Nam.     Cuộc thi Tình nguyện viên quốc tế do Cơ quan Thương mại Business France tổ chức mang 2 ý nghĩa :   Giới thiệu và phát triển chương trình Tình nguyện viên quốc tế tại (1) các doanh nghiệp : giúp các doanh nghiệp hiểu rõ chương trình Tình nguyện viên và phát triển mạnh hơn hình thức này tại các Doanh nghiệp. Tình nguyện viên có thể được xem là một giải pháp nhân sự thích ứng với những vấn đề đối mặt tại địa phương của Doanh nghiệp. Cuộc thi này cũng nhằm nêu cao khả năng chuyên môn của Tình nguyện viên ;   khả năng tác nghiệp và khả năng gánh vác những dự án của doanh nghiệp thông qua những giải thưởng xứng đáng cho quá trình đóng góp của họ và (2) đối với các Tình nguyện viên hiện đang làm việc tại Việt Nam : cuộc thi này sẽ làm tăng thêm giá trị và hình ảnh của Tình nguyện viên – đây thực sự là một kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu và duy nhất đồng thời cũng là cơ hội để chứng minh tài năng của các bạn tình nguyện viên, cụ thể qua sự thành công các dự án của doanh nghiệp trên phương diện quốc tế. Thúc đẩy và khích lệ cộng đồng Tình nguyện viên quốc tế Pháp và khen thưởng xứng đáng với những dự án tốt nhất.   Cuộc thi Tình nguyện viên quốc tế Việt Nam lần thứ 5 do Ban cố vấn ngoại thương Pháp tại Việt Nam, Cơ quan Thương mại Business France Vietnam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, CLB V.I.E. Việt Nam và Cơ quan Kinh tế Pháp đồng tổ chức với sự hỗ trợ của ngân hàng BNP Paribas Vietnam, công ty Servier Vietnam et hệ thống của hàng Red Apron.      4 Tình nguyện viên thắng cuộc đã được trao thưởng vào ngày thứ tư 07/09/2016 tại Diễn đàn Doanh nghiệp   Pháp – Việt được tổ chức nhân chuyến thăm của Tổng thống nước Cộng hòa Pháp.                 4 giải thưởng gồm có :   Giải Quán quân (2.000 EUR) : thí sinh có hồ sơ tốt nhất về tất cả các khía cạnh   Giải Hội nhập   (1.500 EUR) : thí sinh có hồ sơ thể hiện việc hội nhập trong môi trường doanh nghiệp và hội nhập chung tốt nhất Giải Tài năng (1.500 EUR) : thí sinh có hồ sơ thể hiện vai trò của Tình nguyện viên trong thành quả của doanh nghiệp tốt nhất Giải của Ban giám khảo (1.500 EUR)     4 giải thưởng đã được trao với sự có mặt của bà Muriel Pénicaud, Tổng giám đốc Business France ; bà Martine Pinville, Quốc vụ khanh phụ trách thương mại, thủ công nghiệp, tiêu dùng và kinh tế đoàn kết xã hội ; và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Name / Tên Award / Giải thưởng Company / Công ty Position / Chức vụ Julie Le Bourvellec Grand Prix Décathlon Quality Production Leader Etienne Carre Prize of Adaptability Aoki Seafood Chef de projet Julien Schwartzmann Prize of Performance Amaris Business Development Manager Thibault Clemenceau Special Prize of the Jury Saint Gobain PAM Deputy Sales Manager   ****************************************     Grand Prix 2016 du volontaire international en entreprise (V.I.E.) au Vietnam Le Vietnam compte actuellement 65 volontaires internationaux en entreprise (V.I.E.) travaillant pour 40 sociétés françaises implantées à travers tout le pays. Le V.I.E est une initiative du gouvernement français qui s’est fixé un objectif de 10,000 V.I.E. en poste d’ici fin 2017. De nationalité française et/ou européenne et âgés de moins de 28 ans lors de leur recrutement, les V.I.E. occupent des fonctions opérationnelles variées et enrichissantes pour une durée de 6 à 24 mois.     La 5 ème édition du Grand Prix V.I.E. Vietnam a été lancée au printemps 2016. Tous les V.I.E. arrivés en poste avant le 1 er janvier 2016 et encore en fonction au Vietnam au 30 septembre 2016 étaient éligibles. 17 candidatures ont été reçues et 8 V.I.E. ont été sélectionnés pour les épreuves orales sur la base d’un dossier écrit présentant leur contribution au succès de leur entreprise ainsi que leur adaptation à la dimension interculturelle dans la société vietnamienne.     L’organisation des Grands Prix V.I.E. par Business France à l’étranger répond à un double objectif :   promouvoir la formule V.I.E auprès (1) des entreprises : faire connaitre le V.I.E aux filiales et valoriser la formule comme solution RH adaptée à leurs problématiques locales. Mettre en avant les aptitudes professionnelles des V.I.E., leurs compétences opérationnelles et leur capacité à porter les projets des entreprises en récompensant les meilleures performances et (2) des V.I.E. en poste qui sont sollicités pour valoriser le V.I.E. comme une expérience professionnelle unique et pour présenter la formule comme une opportunité de faire la preuve de leurs compétences en concrétisant avec succès les projets des entreprises à l’international. animer la communauté des V.I.E. et récompenser les meilleurs projets.   La 5 ème édition du Grand Prix V.I.E. Vietnam est organisée par la section Vietnam des Conseillers du commerce extérieur de la France, Business France Vietnam, la Chambre de commerce et d’industrie France Vietnam, le Club V.I.E. Vietnam et le Service Economique. Elle bénéficie du soutien de BNP Paribas Vietnam, Servier Vietnam et Red Apron.      Les quatre lauréats sont présentés et récompensés le mardi 7 septembre 2016 à Ho Chi Minh-Ville lors du Forum d’affaires France-Vietnam organisé à l’occasion de la visite d’Etat du Président de la République française. Les quatre prix sont :   Grand Prix V.I.E (2.000 EUR) : Meilleur dossier toutes catégories confondues Prix de l’intégration (1.500 EUR) : Adaptation du V.I.E. à l’environnement de l’entreprise et l’intégration locale. Prix de la performance (1.500 EUR) : Rôle du V.I.E dans les résultats obtenus par l’entreprise. Prix spécial du jury (1.500 EUR)     Les quatre prix ont été remis en présence de Muriel Pénicaud, Directrice générale de Business France, Martine Pinville, Secrétaire d’Etat au commerce, à l’artisanat, à la consommation et à l’économie solidaire et sociale ainsi que Nguyen Thanh Phong, Président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville (Maire).   Name / Tên Award / Giải thưởng Company / Công ty Position / Chức vụ Julie Le Bourvellec Grand Prix Décathlon Quality Production Leader Etienne Carre Prize of Adaptability Aoki Seafood Chef de projet Julien Schwartzmann Prize of Performance Amaris Business Development Manager Thibault Clemenceau Special Prize of the Jury Saint Gobain PAM Deputy Sales Manager      

LỄ TRAO TẶNG MÔ HÌNH VAN ĐIỀU HÒA ÁP LỰC GIỮA SAINT-GOBAIN PAM VÀ SAWACO - TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CẤP NƯỚC

Trang - 29-juin-2016 13:12:27

  Việt Nam – Ngày 26/05/2016, tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cấp nước, đã diễn ra buổi lễ trao tặng Mô hình van điều hòa áp lực giữa Saint-Gobain PAM và SAWACO – Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cấp nước   Đến tham dự buổi Lễ trao tặng có sự hiện diện của Ngài Tổng lãnh sự quán Pháp Emmanuel Ly-Batallan; ông Emmanuel Gutierrez, Giám Đốc kinh doanh PAM tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương; ông Dương Đình Thanh Hiển, Giám đốc kinh doanh PAM tại Việt Nam; ông Hồ Văn Lâm, Tổng giám đốc SAWACO; ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc SAWACO; ông Lê Thanh Sử, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cấp nước. 

Giới thiệu
Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) trợ giúp các doanh nghiệp Pháp trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tổ chức các hoạt động thăm dò thị trường, thông tin cho doanh nghiệp về điều kiện thâm nhập thị trường và tư vấn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt nam, v.v... Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp, chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ  phù hợp với từng bước tiếp cận thị trường : - Tư vấn : thông tin cho doanh nghiệp về các cơ hội thị trường -  Liên hệ : kết nối doanh nghiệp với các đối tác phù hợp - Truyền thông : nâng cao uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm - Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE) : một hình thức độc đáo để củng cố đội ngũ xuất khẩu của doanh nghiệp V

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

    
    You Buy France 

    

    Rail industry 

   

    Vivapolis  

   

    Healthindustry

   

    Axema

          
   
Facebook
Góc báo chí và thư viện media